To nejlepší se slaným karamelem ve výhodné sestavě!

Vážíme si věrnosti. :-) Za každý nákup získáváte automaticky odměnu až 7 % ve formě kreditů na příští objednávky. 

Špatně se vám mixuje? Něco nefunguje? Zkuste si prosím Mixit pustit třeba v prohlížeči Edge, my to zatím opravíme. Omlouváme se!

I. Úvodní ustanovení

 • 1.1

 • Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž provozovaná na webovém serveru Pořadatele.

 • 1.2

 • Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových serverech Pořadatele.

II. Definice použitých pojmů

 • 2.1

 • Pořadatelem je společnost MIXIT s.r.o., se sídlem Praha 4, Braník, U Dubu, PSČ 147 00, IČ: 248 364 51, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178882.

 • 2.2

 • Server Pořadatele je webový server: www.mixit.cz

 • 2.3

 • Soutěžícím je osoba, která je řádně zaregistrována na příslušném serveru Pořadatele v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami.

 • 2.4

 • Soutěžícím je Uživatel účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem.

 • 2.5

 • Výhercem Soutěže je Uživatel, který nalezl ve své objednávce výherní kupón, který byl do náhodné objednávky vložen Pořadatelem a splnil podmínky dané soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.

 • 2.6

 • Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném Serveru, a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.

 • 2.7

 • Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

 • 2.8

 • Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

III. Obecná pravidla

 • 3.1

 • Soutěže se mohou účastnit všichni zaregistrovaní Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.

 • 3.2

 • Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky.

 • 3.3

 • Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

 • 3.4

 • Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na Serveru Pořadatele.

 • 3.5

 • Soutěžící se do Soutěže zapojí koupí produktu Letní mámení a/nebo Do Plavek. Uvedením poznámky “léto” do své objednávky se stává aktivním Soutěžícím o hlavní výhru, zájezd od Surf-tripu.

 • 3.6

 • Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce, a to buď osobně nebo zaslání poštou na kontaktní adresu, kterou uvede výherce při komunikaci o sdělení výhry Pořadatelem. Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.

 • 3.7

 • Za doručení poštou je v tomto případě považováno doručení prostřednictvím České pošty a.s., případně jinou zásilkovou službou.

 • 3.8

 • Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

 • 3.9

 • Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

IV. Práva a povinnosti soutěžícího

 • 4.1

 • Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

 • 4.2

 • Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.

 • 4.3

 • Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 3 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

 • 4.4

 • Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu.

 • 4.5

 • případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 3 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.

 • 4.6

 • Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti.

 • 4.7

 • Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

V. Práva a povinnosti Pořadatele

 • 5.1

 • Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 10 dnů od ukončení Soutěže, a to prostřednictvím emailu, který uvedl Výherce při registraci Uživatele na jednom ze Serverů Pořadatele.

 • 5.2

 • Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně v provozovně Pořadatele nebo odesláním na adresu uvedenou Výhercem nebo osobním převzetím výhry Výhercem.

 • 5.3

 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

 • 5.4

 • Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

 • 5.5

 • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

VI. Osobní údaje

 • 6.1

 • Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

 • 6.2

 • Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti s Mixit s.r.o. (např. daná organizace či osoba nevyhlašuje společně s Mixit s.r.o. příslušnou soutěž). Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech Pořadatele. Tyto data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.

 • 6.3

 • Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamní sdělení Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.

VII. Závěrečná ustanovení

 • 7.1

 • Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Serverů Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

 • 7.2

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.

 • 7.3

 • Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1.6.2017.
Zpět na všechny články

0 Komentářů k článku


Komentář

Další články

0 Košík Nahoru